Działka przy Patriotów

Teren zabudowy usługowej w dobrze wyeksponowanym miejscu, przy głównym szlaku komunikacyjnym.

Działka z następującymi uwarunkowaniami ujętymi w Miejscowym Planie  Zagospodarowania Przestrzennego:

powierzchnia zabudowy – do 30%

wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,5

minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60%

maksymalna wysokość budynków: 12 m

Rodzaj działalności dopuszczonej przez MPZP: „usługi z zakresu handlu detalicznego, wystawiennictwa, biur, administracji, rzemiosła, obsługi finansowej, turystyki, gastronomii oraz funkcje mieszkaniowe z zakresu mieszkalnictwa zbiorowego: hoteli, domów opieki społecznej, internatów, domów studenckich; przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, rozrywki, zieleń urządzona, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; zakazuje się lokalizowania i rozwoju funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, w szczególności obiektów obsługi komunikacji takich jak: stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, myjnie, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.”

Informacje

  • Id oferty: DZ-Radosc-02012019
  • Lokalizacja: Radość
  • Powierzchnia: 1616 m2
900000 zł